Menu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze Ilość akcji Udział % w akcjonariacie
PKO BP Bankowy OFE 3 800 926 17,89%
Nationale Nederlanden OFE 3 749 533 17,65%
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 14,98%
AEGON OFE 2 210 696 10,41%
Santander TFI 1 031 005 4,85%
Zarząd FERRO S.A. 307 768 1,45%
Pozostali 6 960 401 32,77%
Razem 21 242 655  
20 kwietnia 2021
Dane dotyczące znacznych akcjonariuszy przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art.69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.