Menu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze Ilość akcji Udział % w akcjonariacie
PKO BP Bankowy OFE 3 800 926 17,9%
Nationale Nederlanden OFE 3 749 533 17,7%
Aviva OFE Aviva Santander 3 182 326 15,0%
AEGON OFE 2 210 696 10,4%
Santander TFI 1 390 128 6,5%
Norges Bank 1 030 000 4,8%
Altus TFI 965 705 4,5%
Zarząd FERRO S.A. 376 345 1,8%
Pozostali 4 536 996 21,4%
Razem 21 242 655  
24 października 2018
Dane dotyczące znacznych akcjonariuszy przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art.69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.