Menu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w głosach i kapitale zakładowym
NN PTE 4 188 933 19,72%
Bankowy PTE 4 023 164 18,94%**
AVIVA PTE 3 182 326 14,98%**
Aegon PTE 2 185 696 10,29%**
Norges Bank 1 172 269 5,52%
Zarząd FERRO S.A. 307 768 1,45%
Pozostali 6 182 499 29,10%
Razem 21 242 655  
26 lipca 2021

Dane dotyczące znacznych akcjonariuszy przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art.69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

* Dane dotyczące znacznych akcjonariuszy przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych przez spółkę w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także
** corocznych sprawozdań OFE nt. struktury aktywów