Menu

Raporty bieżące 2020

Nr

Data publikacji Tytuł Raportu PDF
17/2020 3 grudnia 2020 Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz
Załącznik: powiadomienie Pobierz
16/2020 26 listopada 2020 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o. Pobierz
15/2020 26 listopada 2020 Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia o wyłączności na negocjacje i nabycie akcji Termet S.A. oraz udziałów w Tester sp. z o.o. wraz z aneksami Pobierz
14/2020 20 listopada 2020 Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej Pobierz
13/2020 6 listopada 2020 Oddalenie przez NSA skargi kasacyjnej Spółki na wyrok WSA oddalający skargę na decyzję organu II instancji utrzymującą w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Pobierz
12/2020 31 sierpnia 2020 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku Pobierz
11/2020 31 sierpnia 2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku Pobierz
Załacznik: Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 % glosów na ZWZ FERRO S.A. Pobierz
10/2020 31 sierpnia 2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku Pobierz
Załącznik: Uchwaly ZWZ FERRO S.A. Pobierz
Załącznik: Polityka Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. Pobierz
9/2020 27 sierpnia 2020 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółke zależną. Pobierz
8/2020 18 sierpnia 2020 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniający skargę kasacyjną Ferro S.A. Pobierz
7/2020 29 lipca 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pobierz
Załącznik: Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Załącznik: Projekty uchwał Pobierz
Załącznik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pobierz
Załącznik: Uzasadnienie uchwał Pobierz
Załącznik: Formularz pełnomocnictwa Pobierz
Załącznik: Informacja o ogólnej liczbie akcji Pobierz
Załącznik: Polityka wynagrodzeń Pobierz
6/2020 29 lipca 2020
Uchwała Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy
z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019.
Pobierz
5/2020 21 lipca 2020 Przegląd realizacji Strategii Grupy Ferro na lata 2019 - 2023 Pobierz
4/2020 16 marca 2020 Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta Pobierz
3/2020 18 lutego 2020 Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Pobierz
Załącznik: zawiadomienie Pobierz
2/2020 23 stycznia 2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Pobierz
1/2020 23 stycznia 2020 Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pobierz