Menu

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 45/2014, data publikacji 12 grudnia 2014

Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 44/2014, data publikacji 09 grudnia 2014

Zmiana struktury kapitału zakładowego w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną

 

Raport bieżący nr 43/2014, data publikacji 09 grudnia 2014

Informacja o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia o wykonaniu warrantu subskrypcyjnego

 

Raport bieżący nr 42/2014, data publikacji 05 grudnia 2014

Uzupełnienie informacji o umorzeniu akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 41/2014, data publikacji 12 listopada 2014

Połączenie Emitenta z innym podmiotem

 

Raport bieżący nr 40/2014, data publikacji 23 października 2014

Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 39/2014, data publikacji 17 października 2014

Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego

Załącznik: Statut FERRO SA

 

Raport bieżący nr 38/2014, data publikacji 8 października 2014

Informacja dodatkowa o realizacji porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 7 października 2014 r.

 

Raport bieżący nr 37/2014, data publikacji 7 października 2014

Uchwały podjęte przez NWZ FERRO SA w dniu 7 pażdziernika 2014 r.

Załącznik - Uchwały NWZ FERRO SA

 

Raport bieżący nr 36/2014, data publikacji 7 października 2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO w dniu 7 października 2014 r.

 

Raport bieżący nr 35/2014, data publikacji 1 września 2014

Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 

Raport bieżący nr 34/2014, data publikacji 1 września 2014

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy FERRO SA o zamiarze dokonania połączenia z Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

Załącznik:

Zawiadomienie o zamiarze połaczenia.

 

Raport bieżący nr 33/2014, data publikacji 1 września 2014

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 października2014 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz do wykonywania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Raport bieżący nr 32/2014, data publikacji 29 sierpnia 2014

Podjęcie decyzji o połączeniu z innym podmiotem

Załączniki:

Plan połączenia

Sprawozdanie Ferro Marketing

Sprawozdanie Ferro International 2

Sprawozdanie Zarządu Ferro uzasadniające połączenie

Opinia biegłego z badania planu połączenia

 

Raport bieżący nr 31/2014, data publikacji 29 lipca 2014

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem

 

Raport bieżący nr 30/2014, data publikacji 18 czerwca 2014

Wykluczenie obligacji na okaziciela serii A z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 

Raport bieżący nr 29/2014, data publikacji 16 czerwca 2014

Potwierdzenie przedterminowego wykupu obligacji serii A przez KDPW

 

Raport bieżący nr 28/2014, data publikacji 10 czerwca 2014

Podpisanie umowy kredytowej z mBank S.A.

 

Raport bieżący nr 27/2014, data publikacji 9 czerwca 2014

Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego

 
Raport bieżący nr 26/2014, data publikacji 6 czerwca 2014

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 05 czerwca 2014r.

Załącznik – Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA

 

Raport bieżący nr 25/2014, data publikacji 6 czerwca 2014

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 05 czerwca 2014r.

 

Raport bieżący nr 24/2014, data publikacji 6 czerwca 2014

Powołanie członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 23/2014, data publikacji 6 czerwca 2014

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 05 czerwca 2014 r.

 

Raport bieżący nr 22/2014, data publikacji 2 czerwca 2014

Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 05 czerwca 2014r.

Załącznik – Projekty uchwał

 

Raport bieżący nr 21/2014, data publikacji 2 czerwca 2014

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO  

 

Raport bieżący nr 20/2014, data publikacji 2 czerwca 2014

Złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej FERRO

 

Raport bieżący nr 19/2014, data publikacji 2 czerwca 2014

Rekomendacja Akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny w sprawie podziału zysku netto za 2013r.  

 

Raport bieżący nr 18/2014, data publikacji 30 maja 2014

Informacja o zawieszeniu w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 17/2014, data publikacji 30 maja 2014

Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

 

Raport bieżący nr 16/2014, data publikacji 27 maja 2014

Przedterminowy obligatoryjny wykup Obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst na żądanie Emitenta

 

Raport bieżący nr 15/2014, data publikacji 23 maja 2014

Informacja o złożeniu przez Spółkę wniosku o zarejestrowaniu akcji serii E w KDPW

 

Raport bieżący nr 14/2014, data publikacji 20 maja 2014

Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 13/2014, data publikacji 20 maja 2014

Złożenie przez Spółkę wniosku o uaktualnienie kapitału zakładowego

Załącznik: Statut FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 12/2014, data publikacji 16 maja 2014

Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki

 

Raport bieżący nr 11/2014, data publikacji 15 maja 2014

Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załączniki:

Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 10/2014, data publikacji 13 maja 2014

Informacja o złożeniu przez członków Zarządu oświadczenia o wykonaniu warrantu subskrypcyjnego

 

Raport bieżący nr 9/2014, data publikacji 07 maja 2014

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 czerwca 2014 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013r.

 

Raport bieżący nr 8/2014, data publikacji 07 maja 2014

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2013r.

 

Raport bieżący nr 7/2014, data publikacji 07 maja 2014

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu

 

Raport bieżący nr 6/2014, data publikacji 19 marca 2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Raport bieżący nr 5/2014, data publikacji 03 luty 2014

Otrzymanie zawiadomienia od Jana Gniadka o zbyciu akcji uprawniających do 11,8% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 

Raport bieżący nr 4/2014, data publikacji 21 stycznia 2014

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 

Raport bieżący nr 3/2014, data publikacji 15 stycznia 2014

Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2013 r.

Załącznik – Wykaz raportów 2013

 

Raport bieżący nr 2/2014, data publikacji 15 stycznia 2014

Powołanie przez Uprawnionych Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 1/2014, data publikacji 15 stycznia 2014

Informacja o złożeniu rezygnacji przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej