Menu

Raporty bieżące 2011

Raport bieżący nr 73/2011, data publikacji 30 grudnia 2011

Informacja o transakcji nabycia skcji Spółki

 

Raport bieżący nr 72/2011, data publikacji 28 grudnia 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki 

 

Raport bieżący nr 71/2011, data publikacji 28 grudnia 2011

Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 70/2011, data publikacji 28 grudnia 2011

Informacja o umorzeniu 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 69/2011, data publikacji 21 grudnia 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 68/2011, data publikacji 19 grudnia 2011

Informacja o wykupie w celu umorzenia 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 67/2011, data publikacji 16 grudnia 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 66/2011, data publikacji 16 grudnia 2011

Informacja o wykupie i umorzeniu 990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 65/2011, data publikacji 13 grudnia 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 64/2011, data publikacji 14 listopada 2011

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za okres kończący się 30.09.2011 r.

Załącznik: Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy kapitałowej Ferro S.A. za okres kończący się 30.09.2011 r.

 

Raport bieżący nr 63/2011, data publikacji 20 października 2011

Otrzymanie zawiadomienia od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o zbyciu akcji poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na walnym zgromadzeniu.

 

Raport bieżący nr 62/2011, data publikacji 14 października 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki

 

Raport bieżący nr 61/2011, data publikacji 5 października 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki 

 

Raport bieżący nr 60/2011, data publikacji 29 września 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę bliską dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 59/2011, data publikacji 20 września 2011

Uzupełnienie informacji o umorzeniu 6 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 

Raport bieżący nr 58/2011, data publikacji 16 września 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę bliską dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

 

 

Raport bieżący nr 56/2011, data publikacji 02 września 2011

Uzupełnienie informacji o umorzeniu 10 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO S.A. 

 

 
Raport bieżący nr 55/2011, data publikacji 25 sierpnia 2011

Informacja o spłacie pożyczki przez Spółkę zależną Ferro International Sp. z o.o. 

 

Raport bieżący nr 54/2011, data publikacji 24 sierpnia 2011

Informacja o wykupie i umorzeniu 10 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 53/2011, data publikacji 19 sierpnia 2011

Otrzymanie zawiadomienia od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

 

Raport bieżący nr 52/2011, data publikacji 16 sierpnia 2011

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za okres kończący się 30.06.2011 r.

Załącznik - Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma

 

Raport bieżący nr 51/2011, data publikacji 10 sierpnia 2011

Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 r.

 

Raport bieżący nr 50/2011, data publikacji 3 sierpnia 2011

Informacja o pełnieniu zadania Animatora Rynku na rynku Catalyst dla obligacji na okaziciela serii A

 

Raport bieżący nr 49/2011, data publikacji 1 sierpnia 2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

 

Raport bieżący nr 48/2011, data publikacji 29 lipca 2011

Podpisanie umowy o kredyt obrotowy oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 

Raport bieżący nr 47/2011, data publikacji 28 lipca 2011

Informacja o zawarciu aneksów do umowy pożyczki ze spółką zależną Ferro International Sp. z o.o. 

 

Raport bieżący nr 45/2011, data publikacji 26 lipca 2011

Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 

Raport bieżący nr 45/2011, data publikacji 26 lipca 2011

Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

 

Raport bieżący nr 44/2011, data publikacji 01 lipca 2011

Informacja o zawarciu aneksów do umowy pożyczki ze spółką zależną Ferro International Sp. z o.o.

 

Raport bieżący nr 43/2011, data publikacji 30 czerwca 2011

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Zarządu

 

Raport bieżący nr 42/2011, data publikacji 15 czerwca 2011

Informacja o całkowitych kosztach emisji akcji serii D i F, emisji i odkupienia obligacji serii A oraz transakcji przejęcia NOVASERVIS a.s.

 

Raport bieżący nr 41/2011, data publikacji 15 czerwca 2011

Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 14 czerwca 2011r.

Załącznik – Treść uchwał

 

Raport bieżący nr 40/2011, data publikacji 15 czerwca 2011 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 14 czerwca 2011 r.

 

Raport bieżący nr 39/2011, data publikacji 10 czerwca 2011

Infomacja o podjęciu przez Zarz ąd KDPW uchwały w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii A w KDPW

 

Raport bieżący nr 38/2011, data publikacji 8 czerwca 2011

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A

 

Raport bieżący nr 37/2011, data publikacji 19 maja 2011

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2011 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.

 

Raport bieżący nr 36/2011, data publikacji 19 maja 2011

Informacja o udzieleniu pożyczki spółce zależnej FERRO International Sp. z o.o. oraz zakupie przez FERRO International Sp. z o.o. 3000 obligacji serii A wyemitowanych przez FERRO S.A.

 

Raport bieżący nr 35/2011, data publikacji 17 maja 2011

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie daty rejestracji akcji

 

Raport bieżący nr 34/2011, data publikacji 16 maja 2011

Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu giełdowego

 

Raport bieżący nr 33/2011, data publikacji 12 maja 2011

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy Kapitałowej Ferro S.A.

Załącznik – Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma

 

Raport bieżący nr 32/2011, data publikacji 11 maja 2011

Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW

 

Raport bieżący nr 31/2011, data publikacji 6 maja 2011

Zakończenie subskrypcji i sprzedaży

 

Raport bieżący nr 30/2011, data publikacji 6 maja 2011

Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I kwartał 2011 r.

 

Raport bieżący nr 29/2011, data publikacji 4 maja 2011

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Załącznik – Tekst jednolity Statutu Spółki

 

Raport bieżący nr 28/2011, data publikacji 29 kwietnia 2011

Informacja o zakupie przez spółkę zależną FERRO International Sp. z o.o. 7000 obligacji serii A wyemitowanych przez FERRO SA

 

Raport bieżący nr 27/2011, data publikacji 29 kwietnia 2011

Informacja o udzieleniu pożyczki spółce zależnej FERRO International Sp. z o.o.

 

Raport bieżący nr 26/2011, data publikacji 29 kwietnia 2011

Otrzymanie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce

 

Raport bieżący nr 25/2011, data publikacji 29 kwietnia 2011

Otrzymanie zawiadomienia od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 

Raport bieżący nr 24/2011, data publikacji 20 kwietnia 2011

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie daty rejestracji akcji

 

Raport bieżący nr 23/2011, data publikacji 20 kwietnia 2011

Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego

 

Raport bieżący nr 22/2011, data publikacji 15 kwietnia 2011

Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D w KDPW

 

Raport bieżący nr 21/2011, data publikacji 12 kwietnia 2011

Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F

 

Raport bieżący nr 20/2011, data publikacji 8 kwietnia 2011

Informacja o zamknięciu transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s.

 

Raport bieżący nr 19/2011, data publikacji 8 kwietnia 2011

Informacja o zawarciu przez znacznych akcjonariuszy umów ograniczających zbywalność akcji

 

Raport bieżący nr 18/2011, data publikacji 8 kwietnia 2011

Informacja o transakcji objęcia akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Raport bieżący nr 17/2011, data publikacji 8 kwietnia 2011

Informacja o otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

 

Raport bieżący nr 16/2011, data publikacji 8 kwietnia 2011

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki

Załącznik – Tekst jednolity Statutu Spółki

 

Raport bieżący nr 15/2011, data publikacji 5 kwietnia 2011

Informacja o zawarciu umowy pożyczki oraz podpisaniu listów zapewniających

 

Raport bieżący nr 14/2011, data publikacji 5 kwietnia 2011

Informacja o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A

Raport bieżący nr 13/2011, data publikacji 5 kwietnia 2011

Informacja o zawarciu umów objęcia akcji serii D i opłaceniu w całości akcji serii D

 

Raport bieżący nr 12/2011, data publikacji 31 marca 2011

Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2010 r.

Załącznik: Wykaz raportów - 2010 rok

 

Raport bieżący nr 11/2011, data publikacji 31 marca 2011

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D oraz dokonaniu wstępnego przydziału akcji serii D i obligacji zwykłych na okaziciela serii A

 

Raport bieżący nr 10/2011, data publikacji 29 marca 2011

Informacja o zawarciu umów kredytowych i spełnieniu się niektórych z warunków zawieszających przewidzianych w umowie nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s.

Raport bieżący nr 9/2011, data publikacji 22 marca 2011

Informacja o zawarciu umowy nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s., strukturze finansowania transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s. oraz zawarciu umowy o przeprowadzenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D 

 

Raport bieżący nr 8/2011, data publikacji 22 marca 2011

Informacja o wstępnym uzgodnieniu głównych warunków transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s. – przekazanie opóźnionej informacji poufnej

 

Raport bieżący nr 7/2011, data publikacji 23 lutego 2011

Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010

 

Raport bieżący nr 6/2011, data publikacji 9 lutego 2011

Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu FERRO SA

Tekst jednolity Statutu FERRO SA

 

Raport bieżący nr 5/2011, data publikacji 27 stycznia 2011

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku.

 

Raport bieżący nr 4/2011, data publikacji 21 stycznia 2011

Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji.

 

Raport bieżący nr 3/2011, data publikacji 14 stycznia 2011

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 14 stycznia 2011 r. 

 

Raport bieżący nr 2/2011, data publikacji 14 stycznia 2011

Uchwały podjęte przez NWZ FERRO SA w dniu 14 stycznia 2011 r. 

Załącznik:  Uchwały podjęte przez NWZ FERRO SA w dniu 14 stycznia 2011 r.

 

Raport bieżący nr 1/2011, data publikacji 13 stycznia 2011

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r.

Załącznik: Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie