Menu

Dokumenty i ład korporacyjny

Podstawowe dokumenty korporacyjne

 

Polityka wynagrodzeń, w tym programy motywacyjne

 

Zestawienie wybranych danych finansowych

 

Prezentacje i materiały informacyjne dotyczące spółki

 

Rekomendacje i analizy

 

Informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i operacje na akcjach spółki

Od 2015 r. nie było operacji na akcjach FERRO S.A. i zmian w kapitale zakładowym.

 

Wypłata dywidendy

 

Kalendarium

 

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Aktualnie brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniających kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).